Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Đối tác chiến lược

Các biện pháp bảo đảm thực hiện Hợp đồng là gì?

19/03/2019
Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định từ Điều 317 đến Điều 350 BLDS 2015 bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản (bao gồm cả cầm cố, thế chấp bằng tài sản của người thứ ba), đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp và cầm giữ tài sản.

Hợp đồng vô hiệu khi nào?

01/10/2018
Theo quy định của Điều 410 BLDS thì vấn đề hợp đồng vô hiệu sẽ được áp dụng theo các quy định từ Điều 127 đến Điều 138 BLDS bao gồm các trường hợp sau...

Hình thức và nội dung của Hợp đồng dân sự được quy định như thế nào?

01/10/2018
Hình thức và nội dung của hợp đồng dân sự được thực hiện theo quy định của Pháp luật Dân sự...

Hợp đồng dân sự là gì? Các loại Hợp đồng dân sự chủ yếu?

01/10/2018
Theo qui định tại Điều 388 BLDS 2005, Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy hợp đồng được hiểu là sự thể hiện ý chí của các bên bằng việc thoả thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ của các bên, xác định khi nào và trong điều kiện nào thì các quyền và nghĩa vụ này được xác lập, được thay đổi và chấm dứt. Các chủ thể tham gia hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân hoặc các loại chủ thể khác. Khách thể của hợp đồng chính là đối tượng của hợp đồng, có thể là tài sản, hàng hoá hoặc dịch vụ.