Biểu mẫu |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Danh Mục Biểu Mẫu

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Mau_To khai thong tin nguoi nop ho so.doc

Miễn phí
Mau_To khai thong tin nguoi nop ho so.doc

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Miễn phí
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sản (HĐCTTS-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sản (HĐCTTS-001)

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (HĐQC-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (HĐQC-001)

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư khách sạn

Cao cấp
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư khách sạn

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh sản xuất

Cao cấp
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh sản xuất

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Cao cấp
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng liên doanh

Cao cấp
Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Cao cấp
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Hợp đồng hợp nhất (HĐHN-001)

Cao cấp
Hợp đồng hợp nhất (HĐHN-001)

Hợp đồng sát nhập (HĐSN-002)

Cao cấp
Hợp đồng sát nhập (HĐSN-002)

Công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu danh sách đại diện theo ủy quyền Công ty TNHH MTV

Miễn phí
Mẫu danh sách đại diện theo ủy quyền Công ty TNHH MTV

Mẫu điều lệ Công ty TNHH MTV

Miễn phí
Mẫu điều lệ Công ty TNHH MTV

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV

Miễn phí
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ Công ty TNHH MTV

Miễn phí
Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ Công ty TNHH MTV

Tuyển dụng lao động

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Cao cấp
Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự - NS - 01 - BM02

Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự

Cao cấp
Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự - NS - 01 - BM01

Mẫu danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

Cao cấp
Mẫu danh sách ứng viên làm bài kiểm tra - NS - 01 -BM04

Mẫu thư mời làm bài kiểm tra

Cao cấp
Mẫu thư mời làm bài kiểm tra - NS - 01 - BM05

Mẫu bảng tự khai của ứng viên

Miễn phí
Mẫu bảng tự khai của ứng viên - NS - 01 - BM06

Mẫu danh sách kết quả làm bài kiểm tra

Miễn phí
Mẫu danh sách kết quả làm bài kiểm tra - NS - 01 - BM07

Mẫu thư thông báo không trúng tuyển dụng

Miễn phí
Mẫu thư thông báo không trúng tuyển dụng - NS - 01 - BM08

Mẫu danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn

Miễn phí
Mẫu danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn - NS - 01 - BM09

Mẫu danh sách câu hỏi phỏng vấn ứng viên

Miễn phí
Mẫu danh sách câu hỏi phỏng vấn ứng viên - NS - 01 - BM10

Thử việc

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên

Miễn phí
Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên - NS - 03 - BM01

Mẫu hợp đồng thử việc

Miễn phí
Mẫu hợp đồng thử việc - NS - 03 - BM02

Mẫu kế hoạch thử việc và đánh giá sau thử việc

Miễn phí
Mẫu kế hoạch thử việc và đánh giá sau thử việc - NS - 03 - BM03

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Miễn phí
Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ - NS - 03 - BM04

Mẫu chương trình thử việc

Miễn phí
Mẫu chương trình thử việc - NS - 03 - MB05

Mẫu phiếu đánh giá quá trình thử việc

Miễn phí
Mẫu phiếu đánh giá quá trình thử việc - NS - 03 - BM06

Mẫu hợp đồng lao động

Miễn phí
Mẫu hợp đồng lao động - NS - 03 - BM07

Ký kết hợp đồng lao động

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên

Miễn phí
Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên - NS - 03 - BM01

Mẫu hợp đồng lao động

Miễn phí
Mẫu hợp đồng lao động - NS - 03 - BM07

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Miễn phí
Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Lương - Phụ cấp - Thưởng

Mẫu bảng thanh toán tiền lương nhân viên tham khảo

Miễn phí
Mẫu bảng thanh toán tiền lương nhân viên tham khảo

Mẫu bảng excel thanh toán tiền lương nhân viên tham khảo

Miễn phí
Mẫu bảng excel thanh toán tiền lương nhân viên tham khảo

Bảo hiểm xã hội

Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Miễn phí
Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm

Miễn phí
Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm - Mẫu TK1-TS

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ - Mẫu số 603

Miễn phí
Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ - Mẫu số 603

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí BHXH bắt buộc

Miễn phí
Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí BHXH bắt buộc - Mẫu12 - HSB

Mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ - Mẫu C70a-HD

Miễn phí
Mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ - Mẫu C70a-HD

Hướng dẫn lập mẫu C70a-HD

Miễn phí
Hướng dẫn lập mẫu C70a-HD

Mẫu biên bản họp của các thân nhân - Mẫu 16 - HSB

Miễn phí
Mẫu biên bản họp của các thân nhân - Mẫu 16 - HSB

Mẫu tờ khai nhân thân - Mẫu 09A-HSB

Miễn phí
Mẫu tờ khai nhân thân - Mẫu 09A-HSB

Bảo hiểm y tế

Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Miễn phí
Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm

Miễn phí
Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm - Mẫu TK1-TS

Mẫu danh sách người tham gia BHYT - Mẫu D03-TS

Miễn phí
Mẫu danh sách người tham gia BHYT - Mẫu D03-TS

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm

Miễn phí
Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm - Mẫu TK3-TS

Bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Miễn phí
Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm - Mẫu D02-TS

Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị - Mẫu D01-TS

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm

Miễn phí
Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm - Mẫu TK1-TS

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm

Miễn phí
Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm - Mẫu TK3-TS

Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm - Mẫu số 01

Miễn phí
Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm - Mẫu số 01

Mẫu phiếu giới thiệu việc làm - Mẫu số 02

Miễn phí
Mẫu phiếu giới thiệu việc làm - Mẫu số 02

Mẫu Đề nghị hỗ trợ học nghề

Miễn phí
Đề nghị hỗ trợ học nghề - Mẫu số 18

Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Miễn phí
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 03

Nội quy lao động

Mẫu nội quy lao động tham khảo 1

Miễn phí
Mẫu nội quy lao động tham khảo 1

Mẫu nội quy lao động tham khảo 2

Miễn phí
Mẫu nội quy lao động tham khảo 2

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Miễn phí
Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Thỏa ước lao động tập thể

Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 1

Miễn phí
Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 1

Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 2

Miễn phí
Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 2

Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 3

Miễn phí
Mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo 3

Kỷ luật lao động

Mẫu biên bản họp hội đồng hòa giải

Cao cấp
Mẫu biên bản họp hội đồng hòa giải

Mẫu biên bản làm việc

Cao cấp
Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cao cấp
Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Cao cấp
Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật

Cao cấp
Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật lao động

Cao cấp
Mẫu quyết định xử lý kỷ luật lao động

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Cao cấp
Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo xử lý kỷ luật

Cao cấp
Mẫu thông báo xử lý kỷ luật

Báo cáo sử dụng lao động

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Miễn phí
Mẫu số 04 - Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Miễn phí
Mẫu số 05 - Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Mẫu báo cáo về việc khai trình sử dụng sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Miễn phí
Mẫu số 06 - Báo cáo về việc khai trình sử dụng sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu 07 - Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Miễn phí
Mẫu 07 - Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm

Miễn phí
Mẫu số 8 - Báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm

Mẫu thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị

Miễn phí
Mẫu số 28 - Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị

Chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Miễn phí
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Miễn phí
Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng

Miễn phí
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng

Hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu

Mẫu giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Miễn phí
Mẫu giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh sản xuất phim

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh sản xuất phim

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Lưu hành sản phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp CFS

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp CFS

Mẫu thẩm quyền quản lý và cấp CFS 1

Miễn phí
Mẫu thẩm quyền quản lý và cấp CFS 1

Mẫu thẩm quyền quản lý và cấp CFS 2

Miễn phí
Mẫu thẩm quyền quản lý và cấp CFS 2

Công bố chất lượng sản phẩm

Mẫu danh mục hàng hóa công bố chất lượng

Miễn phí
Mẫu danh mục hàng hóa công bố chất lượng

Mẫu công bố hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Miễn phí
Mẫu công bố hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm - Mẫu 3a

Miễn phí
Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm - Mẫu 3a

Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm - Mẫu 3c

Miễn phí
Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm - Mẫu 3c (dụng cụ, vật liệu)

Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng

Miễn phí
Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng

Mẫu bản thông tin chi tiết sản về phẩm - Mẫu 3b

Miễn phí
Mẫu bản thông tin chi tiết sản về phẩm - Mẫu 3b (thực phẩm chức năng, vi chất)

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Miễn phí
Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Khuyến mại

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Miễn phí
Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mại

Miễn phí
Mẫu thể lệ chương trình khuyến mại

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Miễn phí
Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Quảng cáo

Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Miễn phí
Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hợp đồng thuê

Hợp đồng thuê căn hộ chung cư (HĐT-001)

Cao cấp
Hợp đồng thuê căn hộ chung cư (HĐT-001)

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội (HĐT-002)

Cao cấp
Hợp đồng thuê nhà ở xã hội (HĐT-002)

Hợp đồng thuê nhà (HĐT-003)

Cao cấp
Hợp đồng thuê nhà (HĐT-003)

Hợp đồng thuê nhà công vụ (HĐT-004)

Cao cấp
Hợp đồng thuê nhà công vụ (HĐT-004)

hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội (HĐT-005)

Cao cấp
hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội (HĐT-005)

Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi (HĐT-006)

Cao cấp
Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi (HĐT-006)

Hợp đồng góp vốn

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư (HĐGV-001)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư (HĐGV-001)

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (HĐGV-002)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (HĐGV-002)

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (HĐGV-003)

Cao cấp
Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (HĐGV-003)

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (HĐGV-004)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (HĐGV-004)

Hợp đồng hợp tác - Liên doanh

Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn (HĐHT-ĐTKDKS-001)

Cao cấp
Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn (HĐHT-ĐTKDKS-001)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHT-KD-002)

Cao cấp
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHT-KD-002)

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công hàng hóa (HĐGCHH-001)

Cao cấp
Hợp đồng gia công hàng hóa (HĐGCHH-001)

Hợp đồng gia công độc quyền (HĐGCĐQ-002)

Cao cấp
Hợp đồng gia công độc quyền (HĐGCĐQ-002)

Hợp đồng ủy quyền

Giấy ủy quyền quản lý công ty - Song ngữ (HĐUQ-001)

Miễn phí
Giấy ủy quyền quản lý công ty - Song ngữ (HĐUQ-001)

Giấy ủy quyền ký hóa đơn - Song ngữ (HĐUQ-002)

Miễn phí
Giấy ủy quyền ký hóa đơn - Song ngữ (HĐUQ-002)

Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng trong công ty - Song ngữ (HĐUQ-003)

Miễn phí
Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng trong công ty - Song ngữ (HĐUQ-003)

Hợp đồng ủy quyền hòa giải lao động (HĐUQ-005)

Miễn phí
Hợp đồng ủy quyền hòa giải lao động (HĐUQ-005)

Hợp đồng ủy quyền xin phép xây dựng nhà (HĐUQ-006)

Miễn phí
Hợp đồng ủy quyền xin phép xây dựng nhà (HĐUQ-006)

Hợp đồng ủy quyền đưa trẻ đi du học nước ngoài (HĐUQ-007)

Miễn phí
Hợp đồng ủy quyền đưa trẻ đi du học nước ngoài (HĐUQ-007)

Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản (HĐUQ-008)

Miễn phí
Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản (HĐUQ-008)

Hợp đồng ủy quyền quản lý tài sản (HĐUQ-009)

Miễn phí
Hợp đồng ủy quyền quản lý tài sản (HĐUQ-009)

Giấy ủy quyền đại diện cổ đông làm việc với Công ty (HĐUQ-010)

Miễn phí
Giấy ủy quyền đại diện cổ đông làm việc với Công ty (HĐUQ-010)

Hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý (HĐĐL-001)

Cao cấp
Hợp đồng đại lý (HĐĐL-001)

Giấy phép con

Mẫu thông báo thời điểm bắt đầu kinh doanh lữ hành nội địa

Miễn phí
Mẫu thông báo thời điểm bắt đầu kinh doanh lữ hành nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

Miễn phí
Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch

Miễn phí
Mẫu danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch

Mẫu đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Mẫu đơn đề nghị cấp phép hoạt động in

Miễn phí
Mẫu đơn đề nghị cấp phép hoạt động in

Mẫu danh mục thiết bị in

Miễn phí
Mẫu danh mục thiết bị in

Mẫu sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in

Miễn phí
Mẫu sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in

Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất

Miễn phí
Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất

Nhượng quyền thương mại

Mẫu Đơn đăng ký nhượng quyền thương mại

Miễn phí
Mẫu Đơn đăng ký nhượng quyền thương mại

Mẫu Bản giới thiệu hoạt động nhượng quyền thương mại

Miễn phí
Mẫu Bản giới thiệu hoạt động nhượng quyền thương mại

Thuế giá trị gia tăng

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04 GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156 2013 TT-BTC

Miễn phí
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04 GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156 2013 TT-BTC

Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh

Miễn phí
Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng tổng hợp số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng... bất động sản ngoại tỉnh

Miễn phí
Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng excel phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương

Miễn phí
Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01 GTGT

Miễn phí
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01 GTGT

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2 GTGT

Miễn phí
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02 GTGT

Miễn phí
Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03 GTGT ban hành theo Thông tư số 119 2014 TT-BTC

Miễn phí
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03 GTGT ban hành theo Thông tư số 119 2014 TT-BTC

Mẫu tờ khai mẫu số 01 GTGT ban hành kèm thông tư sô 26 2015 TT-BTC

Miễn phí
Mẫu tờ khai mẫu số 01 GTGT ban hành kèm thông tư sô 26 2015 TT-BTC

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sản (HĐCTTS-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sản (HĐCTTS-001)

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (HĐQC-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (HĐQC-001)

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Cao cấp
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm (HĐDVPM-001)

Cao cấp
Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm (HĐDVPM-001)

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Smartnet (HĐDVPM-002)

Cao cấp
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Smartnet (HĐDVPM-002)

Hợp đồng dịch thuật (HĐDT-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch thuật (HĐDT-001)

Hợp đồng dịch vụ bảo hành (HĐDVBH-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ bảo hành (HĐDVBH-001)

Hợp đồng dịch vụ bảo trì (HĐBT-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ bảo trì (HĐBT-001)

Hợp đồng dịch vụ làm khuôn mẫu (HĐDVLKM-001)

Cao cấp
Hợp đồng dịch vụ làm khuôn mẫu (HĐDVLKM-001)

Hợp đồng cầm cố - Thế chấp

Hợp đồng tín dụng (HĐTD-001)

Cao cấp
Hợp đồng tín dụng (HĐTD-001)

Hợp đồng cầm cố thế chấp (HĐCCTC-002)

Cao cấp
Hợp đồng cầm cố thế chấp (HĐCCTC-002)

Hợp đồng cầm cố thế chấp (HĐCCTC-003)

Cao cấp
Hợp đồng cầm cố thế chấp (HĐCCTC-003)

Hợp đồng cầm cố tài sản (HĐCCTS-004)

Cao cấp
Hợp đồng cầm cố tài sản (HĐCCTS-004)

Hợp đồng hợp nhất - Sát nhập

Hợp đồng hợp nhất (HĐHN-001)

Cao cấp
Hợp đồng hợp nhất (HĐHN-001)

Hợp đồng sát nhập (HĐSN-002)

Cao cấp
Hợp đồng sát nhập (HĐSN-002)

Hợp đồng sát nhập tổ chức tín dụng (HĐSNTCTD-003)

Cao cấp
Hợp đồng sát nhập tổ chức tín dụng (HĐSNTCTD-003)

Hợp đồng sát nhập hoán đổi cổ phần (HĐSNHĐCP-004)

Cao cấp
Hợp đồng sát nhập hoán đổi cổ phần (HĐSNHĐCP-004)

Hợp đồng bảo lãnh

Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay (HĐBL-BĐTSVV-001)

Cao cấp
Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay (HĐBL-BĐTSVV-001)

Hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba (HĐBL-TSBT3-002)

Cao cấp
Hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba (HĐBL-TSBT3-002)

Hợp đồng bảo lãnh kiêm bảo đảm bằng tài sản (HĐBL-BĐTS-003)

Cao cấp
Hợp đồng bảo lãnh kiêm bảo đảm bằng tài sản (HĐBL-BĐTS-003)

Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài (HĐBL-VVNN-004)

Cao cấp
Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài (HĐBL-VVNN-004)

Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức (HĐBL-HM-005)

Cao cấp
Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức (HĐBL-HM-005)

Hợp đồng lao động

Hợp đồng làm việc dành cho Freelancer tư vấn - Tiếng Anh (HĐLĐ-FL-007)

Cao cấp
Hợp đồng làm việc dành cho Freelancer tư vấn - Tiếng Anh (HĐLĐ-FL-007)

Hợp đồng làm việc dành cho Freelancer viết content marketing - Tiếng Anh (HĐLĐ-FL-006)

Cao cấp
Hợp đồng làm việc dành cho Freelancer viết content marketing - Tiếng Anh (HĐLĐ-FL-006)

Hợp đồng thử việc - Probation agreement (HĐLĐ-TTTV-008)

Cao cấp
Hợp đồng thử việc - Probation agreement (HĐLĐ-TTTV-008)

Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài (HĐLĐ-002)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài (HĐLĐ-002)

Mẫu hợp đồng lao động (HĐLĐ-001)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng lao động (HĐLĐ-001)

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ-CDHĐLĐ-005)

Cao cấp
Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ-CDHĐLĐ-005)

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ-THHĐLĐ-004)

Cao cấp
Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ-THHĐLĐ-004)

Hợp đồng bảo mật

Thỏa thuận bảo mật thông tin - Tiếng Anh (TTBMTT-001)

Cao cấp
Thỏa thuận bảo mật thông tin - Tiếng Anh (TTBMTT-001)

Hợp đồng bảo mật thông tin - Tiếng Anh (HĐBMTT-002)

Cao cấp
Hợp đồng bảo mật thông tin - Tiếng Anh (HĐBMTT-002)

Cam kết bảo mật thông tin (HĐBMTT-003)

Cao cấp
Cam kết bảo mật thông tin (HĐBMTT-003)

Thỏa thuận bảo mật thông tin dành cho đối tác (HĐBMTT-004)

Cao cấp
Thỏa thuận bảo mật thông tin dành cho đối tác (HĐBMTT-004)

Thỏa thuận bảo mật thông tin - Full version (HĐBMTT-005)

Cao cấp
Thỏa thuận bảo mật thông tin - Full version (HĐBMTT-005)

Cam kết bảo mật thông tin dự án (HĐBMTT-006)

Cao cấp
Cam kết bảo mật thông tin dự án (HĐBMTT-006)

Thỏa thuận bảo mật thông tin dành cho người lao động (HĐBMTT-007)

Cao cấp
Thỏa thuận bảo mật thông tin dành cho người lao động (HĐBMTT-007)

Cam kết bảo mật thông tin dành cho cộng tác viên (HĐBMTT-008)

Cao cấp
Cam kết bảo mật thông tin dành cho cộng tác viên (HĐBMTT-008)

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng Nhà ở (HĐCNNƠ-001)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng Nhà ở (HĐCNNƠ-001)

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (HĐCNNƠ-006)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (HĐCNNƠ-006)

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (Mẫu Bộ Xây Dựng) (HĐCNNƠ-004)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (Mẫu Bộ Xây Dựng) (HĐCNNƠ-004)

Mẫu hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà (HĐCNNƠ-003)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà (HĐCNNƠ-003)

Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư (HĐCNNƠ-007)

Cao cấp
Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư (HĐCNNƠ-007)

Hợp đồng tặng cho

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở (HĐTC-001)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở (HĐTC-001)

Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư (HĐTC-002)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư (HĐTC-002)

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (HĐTC-003)

Cao cấp
Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (HĐTC-003)

Hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới bất động sản (HĐMG-002)

Cao cấp
Hợp đồng môi giới bất động sản (HĐMG-002)

Hợp đồng môi giới cho thuê văn phòng (HĐMG-003)

Cao cấp
Hợp đồng môi giới cho thuê văn phòng (HĐMG-003)

Danh Mục Biểu Mẫu