Thủ tục xin giấy phép làm thương nhân phân phối khí đốt |

Thủ tục xin giấy phép làm thương nhân phân phối khí đốt

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT

I. Điều kiện chung:

 • Thương nhân muốn kinh doanh phân phối LPG/LNG/CNG phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG.

II. Điều kiện đối với thương nhân phân phối LPG:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Đối với thương nhân kinh doanh LPG chai:

  • Có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí.

  • Có số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ Điều kiện lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 lít.

  • Có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoặc có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối khác.

  • Sau 2 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG, phải có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu của thương nhân.

  • Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoặc khách hàng công nghiệp và có tối thiểu 20 tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

 • Đối với thương nhân kinh doanh LPG qua đường ống:

  • Có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 100m3 thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí.

  • Có trạm cấp LPG thuộc sở hữu của thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

III. Điều kiện đối với thương nhân phân phối LNG:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 3.000 m3 thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí.

 • Có cơ sở vật chất phục vụ hệ thống phân phối LNG trực thuộc, bao gồm: Sở hữu trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

IV. Điều kiện đối với thương nhân phân phối CNG:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 10.000 Sm3 (Sm3 là đơn vị mét khối tiêu chuẩn) thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí.

 • Có cơ sở vật chất phục vụ hệ thống phân phối CNG trực thuộc, bao gồm:

  • Sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG tối thiểu 1 năm.

  • Sở hữu trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

Căn cứ pháp lý: Điều 9 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép làm thương nhân phân phối khí đốt

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG theo mẫu;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

 • Đối với thương nhân phân phối LPG kinh doanh LPG chai phải bổ sung các giấy tờ sau:

  • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

  • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai hoặc hợp đồng thuê nạp LPG vào chai;

  • Danh sách hệ thống phân phối, bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc hợp đồng bán LPG cho khách hàng công nghiệp và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.

 • Đối với thương nhân phân phối LPG kinh doanh qua đường ống phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG theo mẫu;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

III. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối CNG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối CNG theo mẫu;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

 • Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

Căn cứ pháp lý: Điều 8 Thông tư 03/2016/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG: Bộ Công Thương.

Căn cứ pháp lý: Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 4 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 6 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân kinh doanh phân phối khí không đáp ứng các điều kiện để được kinh doanh phân phối LPG/LNG/CNG thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

 • “Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LPG

  • 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cửa hàng bán LPG chai có hành vi kinh doanh LPG chai nhưng không thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

  • 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng bán LPG chai có hành vi kinh doanh không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

  • 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc khách hàng công nghiệp;

   • b) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định;

   • c) Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai có hành vi kinh doanh LPG chai tại địa điểm không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   • d) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

   • đ) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định;

   • e) Hệ thống phân phối LPG không đủ số lượng đại lý tối thiểu hoặc có đại lý không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định;

  • 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Có các bồn chứa LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

   • b) Có các bồn chứa LPG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định;

   • c) Không đủ số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân;

   • d) Chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

   • đ) Có trạm nạp LPG vào chai nhưng không đúng quy định;

   • e) Không có kho chứa chai LPG hoặc LPG chai;

   • g) Không có hệ thống phân phối LPG.

  • 5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • g) Không có hoặc không có đủ số lượng tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG tối thiểu theo quy định;

   • h) Thương nhân phân phối LPG kinh doanh qua đường ống không có trạm cấp LPG hoặc có trạm cấp LPG nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

  • 6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • d) Không có chai LPG;

   • đ) Không có các bồn chứa LPG;

   • e) Không có trạm nạp LPG vào chai.

   • …”

 • “Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG

  • 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh LPG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

  • …”

 • “Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LNG

  • 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Có các bồn chứa LNG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

   • b) Có các bồn chứa LNG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định.

  • 2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 05 năm theo quy định;

   • b) Có kho tiếp nhận LNG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác nhưng tổng dung tích các bồn chứa không đạt mức tối thiểu theo quy định;

   • c) Có xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG nhưng không sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG tối thiểu 01 năm;

   • d) Có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

   • đ) Cơ sở sản xuất, chế biến LNG không theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   • e) Có phòng thử nghiệm chất lượng nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng khí.

  • 3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • a) Không có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam;

  • b) Không có kho tiếp nhận LNG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác;

  • c) Không có xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG;

  • d) Không có bồn chứa LNG;

  • đ) Không có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải;

  • e) Không có phòng thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng LNG;

  • g) Không có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc không có hệ thống phục vụ hoạt động hóa khí đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp cho khách hàng.

  • …”

 • “Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LNG

  • 1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh LNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG.

  • …”

 • “Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh CNG

  • 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Có bồn chứa CNG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

   • b) Có các bồn chứa CNG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định;

   • c) Có bồn chứa CNG nhưng không được xây dựng theo quy hoạch hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành;

   • d) Có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định;

   • đ) Có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  • 2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Không có bồn chứa CNG;

   • b) Không có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG;

   • c) Không có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải;

  • …”

 • “Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CNG

  • 1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh CNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG.

  • …”

Ngoài ra, thương nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: “tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG”, “đình chỉ hoạt động phân phối LPG/LNG/CNG”, “đình chỉ hoạt động của trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải”,… tùy từng hành vi vi phạm nêu trên.