Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Phế liệu, vải vụn... |

Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Phế liệu, vải vụn...

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH PHẾ LIỆU, VẢI VỤN,...

Tại sao phải thực hiện Thủ tục xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường?

 • Hoạt động kinh doanh phế liệu, vải vụn,... là hoạt động kinh doanh có thể gây tác động xấu đến môi trường mà không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên theo quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ môi trường thì dự án về việc kinh doanh phế liệu, vải vụn,...phải được lập kế hoạch bảo vệ môi trường (Hoạt động kinh doanh phế liệu này là hoạt động kinh doanh phế liệu trong nước, không phải hoạt động nhập khâu phế liệu).

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Phế liệu, vải vụn...

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường gồm :

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu

 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án kinh doanh của chủ dự án.

Căn cứ pháp lý: Điều 33.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ  

 • Bước 3: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý: Điều 34 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 2. Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 3. Luật bảo vệ môi trường 2014.

 4. Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Kinh doanh phế liệu, vải vụn trong nước không phải lập dự án đầu tư nên sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường (bản kế hoạch bảo vệ môi trường) được xác nhận theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 12.1.d nghị định 179/2013/NĐ-CP.