Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai |

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI

Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai: được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai:

 • Trạm nạp LPG phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

 • Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

 • Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ gây mất an toàn được kiểm định theo quy định.

 • Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG;

 • Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

 • Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp;

 • Bản sao các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố về an toàn lao động.

Căn cứ pháp lý: Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai: Sở Công Thương.

Căn cứ pháp lý: Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 4 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 6 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân kinh doanh có trạm nạp LPG vào chai không đáp ứng các điều kiện trạm nạp LPG vào chai thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 37 Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

 • “Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào chai

  • 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào chai không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

  • 2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Địa điểm trạm nạp LPG vào chai không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

   • b) Trạm nạp LPG vào chai chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

   • c) Không có đầy đủ các quy trình nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

  • 3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không tuân thủ các quy định về an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  • 4. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

   • d) Tiếp tục hoạt động nạp LPG vào chai khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào chai.

  • 5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   • a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

   • b) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này;

   • c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp (PG vào chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

  • 6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   • a) Buộc tháo dỡ trạm nạp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   • b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này.”