Thủ tục xin cấp giấy phép Phân phối xăng dầu |

Thủ tục xin cấp giấy phép Phân phối xăng dầu

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

Điều kiện phân phối xăng dầu:

Thương nhân đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

 • Có kho, bể dung tích tối thiểu 2.000 m3 thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

 • Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

 • Có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước.

 • Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm: tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật (xem thêm điều kiện để cửa hàng xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).  

 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

(Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép Phân phối xăng dầu

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xăng dầu.

 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, kèm theo các tài liệu chứng minh.

(Theo Điều 14 khoản 2 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Điều 14 khoản 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu: Bộ Công Thương.

(Điều 14 khoản 1 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

(Điều 14 khoản 4 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

(Điều 14 khoản 5 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân phân phối xăng dầu không đáp ứng các điều kiện để kinh doanh phân phối xăng dầu thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

 • “Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu

  • 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu không thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định;

   • b) Không có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

  • 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   • b) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

   • c) Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước kinh doanh không đúng địa điểm, vị trí theo quy định;

   • d) Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng tổng dung tích không đạt mức tối thiểu theo quy định;

   • đ) Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên;

   • e) Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định;

   • g) Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

  • 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Có phòng thử nghiệm xăng dầu nhưng không đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng;

   • b) Có phòng thử nghiệm xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc không có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm có đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy định.

  • 6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • a) Không có kho, bể chứa xăng dầu;

   • b) Không có hệ thống phân phối xăng dầu;

   • c) Không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng;

   • d) Không có phòng thử nghiệm xăng dầu.

   • …”

 • “Điều 16. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

  • 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

   •  

  • 4. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

  • …”

Ngoài ra, thương nhân còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như “tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu”, “ tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”, “đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu”, “đình chỉ hoạt động phân phối xăng dầu” từ 1 tháng đến 3 tháng tùy từng hành vi vi phạm nêu trên.