Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí đốt vào phương tiện vận tải |

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí đốt vào phương tiện vận tải

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

I. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải:

 • Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối và có máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

II. Điều kiện đối với trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải:

 • Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối.

 • Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

 • Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

 • Có đầy đủ các quy trình: nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

Căn cứ pháp lý: Điều 15 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

III. Điều kiện đối với trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải:

 • Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối.

 • Phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

 • Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp được kiểm định và đăng ký theo quy định.

 • Có đầy đủ các quy trình: nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

Căn cứ pháp lý: Điều 16 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí đốt vào phương tiện vận tải

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu;

 • Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

 • Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG;

 • Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu;

 • Tài liệu chứng minh trạm nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

 • Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG/CNG;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;

 • Bản sao các quy trình: nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.

Căn cứ pháp lý: Điều 10 Thông tư 03/2016/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải: Sở Công Thương.

Căn cứ pháp lý: Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 4 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 khoản 6 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân kinh doanh có trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải không đáp ứng các điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 38, Điều 50, Điều 58 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

 • “Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải không thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;

   2. Liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Địa điểm trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

   2. Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

   3. Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải không có đầy đủ quy trình vận hành và quy định về an toàn.

  3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

   2. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   3. Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

   4. Tiếp tục hoạt động nạp LPG vào phương tiện vận tải khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

   2. Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này;

   3. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   1. Buộc tháo dỡ trạm nạp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   2. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này.”

 • “Điều 50. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối;

   2. Không có đầy đủ các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn;

   3. Liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Địa điểm trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;

   2. Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

  3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không đáp ứng các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

  4. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

   2. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   3. Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

  5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

   2. Đình chỉ hoạt động nạp LNG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này;

   3. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

  6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   1. Buộc tháo dỡ trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   2. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này.”

 • “Điều 58. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối;

   2. Không có đầy đủ các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn;

   3. Liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Địa điểm trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải;

   2. Dự án, thiết kế trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

  3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không đáp ứng các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

  4. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   1. Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

   2. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   3. Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

  5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

   2. Đình chỉ hoạt động nạp LNG vào phương tiện vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này;

   3. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

  6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   1. Buộc tháo dỡ trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   2. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này.”