Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí đốt |

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí đốt

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ ĐỐT LPG/LNG/CNG

I. Điều kiện đối với trạm cấp LPG:

 • Trạm cấp LPG phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Cơ sở: Điều 14 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

II. Điều kiện đối với trạm cấp LNG:

 • Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối.

 • Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở: Điều 15 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

III. Điều kiện đối với trạm cấp CNG:

 • Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối.

 • Phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

 • Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở: Điều 16 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí đốt

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG theo mẫu;

 • Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép đầu tư xây dựng;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

 • Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

 • Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LNG/CNG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LNG/CNG theo mẫu;

 • Tài liệu chứng minh trạm cấp LNG/CNG phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép đầu tư xây dựng;

 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

 • Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG/CNG.

Cơ sở: Điều 11 Thông tư 03/2016/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Cơ sở: Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG: Sở Công Thương.

Cơ sở: Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

Cơ sở: Điều 43 khoản 4 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Cơ sở: Điều 43 khoản 6 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân kinh doanh có trạm cấp LPG/LNG/CNG không đáp ứng các điều kiện trạm cấp LPG/LNG/CNG thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 39, Điều 51, Điều 59 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

 • “Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm cấp LPG

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm cấp LPG không thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Địa điểm trạm cấp LPG không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG;

   • b) Trạm cấp LPG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

  3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG;

   • d) Tiếp tục hoạt động cấp LPG khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm cấp LPG.

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   • a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

   • b) Đình chỉ hoạt động của trạm cấp LPG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;

   • c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   • a) Buộc tháo dỡ trạm cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   • b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.”

 • “Điều 51. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm cấp LNG

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm cấp LNG không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Địa điểm trạm cấp LNG không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG;

   • b) Trạm cấp LNG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

  3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   • a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

   • b) Đình chỉ hoạt động cấp LNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;

   • c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   • a) Buộc tháo dỡ trạm cấp LNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   • b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.”

 • “Điều 59. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm cấp CNG

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm cấp CNG không thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối.

  2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Địa điểm trạm cấp CNG không phù hợp với quy hoạch hoặc không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG;

   • b) Trạm cấp CNG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

  3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   • a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

   • b) Đình chỉ hoạt động cấp CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;

   • c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   • a) Buộc tháo dỡ trạm cấp CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   • b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.”