Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu năm 2020 |

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu năm 2020

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU NĂM 2020

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Truy cập trang web: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh/chữ ký số công cộng và scan toàn bộ hồ sơ (*) theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Gồm những nội dung sau:

 • Tên công ty

  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt

  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

  • Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có)

 • Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email

 • Ngành nghề kinh doanh

 • Thông tin về chủ sở hữu: Tên tổ chức, Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập, Nơi cấp, Ngày cấp, Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Fax, Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (nếu có)

 • Mô hình tổ chức công ty

 • Vốn điều lệ

 • Nguồn vốn điều lệ

 • Tài sản góp vốn

 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Dân tộc, Số giấy chứng thực cá nhân, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện tại,..

 • Thông tin đăng ký thuế:

  • Thông tin về Giám đốc/Tổng Giám đốc

  • Thông tin về kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

  • Địa chỉ nhận thông báo thuế

  • Hình thức hạch toán

  • Tổng số lao động dự kiến

  • Phương pháp tính thuế

 1. Điều lệ công ty

Điều lệ có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • Ngành, nghề kinh doanh.

 • Vốn điều lệ.

 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.

 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty..

 • Cơ cấu tổ chức quản lý.

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Thể thức thông qua quyết định của công ty.

 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.

 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 • Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.

 • Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu

 1. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

 3. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực

 4. Giấy uỷ quyền cho người khác đi nộp hồ sơ

 5. Giấy CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật, CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của người được uỷ quyền (nếu có)

Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 03 ngày làm việc

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố/Tỉnh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 2. Điều lệ công ty

 3. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

 5. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực

 6. Giấy CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật, CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của người được uỷ quyền (nếu có)

 7. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

 8. Bản sao (sao y công chứng) hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (trường hợp uỷ quyền nộp hồ sơ)

Kèm theo hồ sơ doanh nghiệp cần có:

 1. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

 2. Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ

 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 4. Bìa hồ sơ (nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

Lệ phí: 100.000đ/hồ sơ

Thời gian trả kết quả: 01 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.

Từ khóa: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu