Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu năm 2020 |

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu năm 2020

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU NĂM 2020

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Truy cập trang web: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh/chữ ký số công cộng và scan toàn bộ hồ sơ (*) theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Gồm những nội dung sau:

 • Tên công ty

  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt

  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

  • Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có)

 • Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email

 • Ngành nghề kinh doanh

 • Thông tin về chủ sở hữu: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Dân tộc, Số giấy chứng thực cá nhân, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện tại,..

 • Vốn điều lệ

 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Dân tộc, Số giấy chứng thực cá nhân, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện tại,..

 • Thông tin đăng ký thuế:

  • Thông tin về Giám đốc/Tổng Giám đốc

  • Thông tin về kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

  • Địa chỉ nhận thông báo thuế

  • Hình thức hạch toán

  • Tổng số lao động dự kiến

  • Phương pháp tính thuế

 1. Điều lệ công ty

Điều lệ có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thông tin của chủ sở hữu

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty

 • Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)

 • Ngành nghề kinh doanh

 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật

 • Vốn điều lệ

 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm sát viên

 • Các trường hợp công ty bị giải thể và thanh lý tài sản công ty

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu

 1. Giấy uỷ quyền cho người khác đi nộp hồ sơ

 2. Giấy CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật, CMND (thẻ căn cước, hộ chiếu) của người được uỷ quyền (nếu có)

Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 03 ngày làm việc

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố/Tỉnh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 2. Điều lệ công ty

 3. Bản sao (sao y công chứng) hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp

 4. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

 5. Bản sao (sao y công chứng) hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (trường hợp uỷ quyền nộp hồ sơ)

Kèm theo hồ sơ doanh nghiệp cần có:

 1. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

 2. Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ

 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 4. Bìa hồ sơ (nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

Lệ phí: 100.000đ/hồ sơ

Thời gian trả kết quả: 01 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ

Từ khóa: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu