Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng |

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP

TRỰC TIẾP TRÊN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

I. Đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:

  • Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

Cơ sở: Điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

II. Người kê khai nộp thuế:

  • Cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để khai, nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Cơ sở: Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Từ khóa: Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Thủ tục:

  • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

  • Bước 2: người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

  • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP THUẾ

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế:

  • Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

  • Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Cơ sở: Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

  1. Thông tư 119/2014/TT-BTC

  2. Thông tư 156/2013/TT-BTC

ĐANG CẬP NHẬT