Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của dự án đầu tư |

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của dự án đầu tư

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP

KHẤU TRỪ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối tượng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư:

  • Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

  • Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

  • Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ sở: Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Từ khóa: Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của dự án đầu tư

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Thủ tục:

  • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

  • Bước 2: người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

  • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP THUẾ

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế:

  • Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

  • Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Cơ sở: Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

  1. Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

ĐANG CẬP NHẬT