Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu |

Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT THÁNG/QUÝ TÍNH

THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU

I. Đối tượng kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

 • Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

Cơ sở: Điểm a Khoản  Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

II. Người kê khai nộp thuế:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ;

 • Hộ, cá nhân kinh doanh

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

 • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Cơ sở: Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Từ khóa: Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Thủ tục thực hiên:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

 • Bước 2: Người nộp thuế nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP THUẾ

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế:

 • Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

 • Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Cơ sở: Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 156/2013/TT-BTC;

 2. Thông tư 219/2013/TT-BTC

ĐANG CẬP NHẬT