Thủ tục khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao |

Thủ tục khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ODA,

VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

Đối tượng khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao:

  • Chủ dự án ODA thuộc diện không được hoàn thuế GTGT thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án.

  • Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT, thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án.

  • Trường hợp chủ dự án ODA và nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ khai thuế gửi Cục thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án, nhà thầu nước ngoài đóng trụ sở chính.

Lưu ý: Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng đại diện nhà tài trợ Dự án ODA; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT; đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao không phải khai thuế GTGT hàng tháng.

Cơ sở: Khoản 11 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Từ khóa: Thủ tục khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Thành phần hồ sơ gồm:

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Thủ tục:

  • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

  • Bước 2: người nộp thuế nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

  • Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án.

Cơ sở: Khoản 11 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP THUẾ

  • Chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

  1. Thông tư số 156/2013/TT-BTC

  2. Thông tư sô 119/2014/TT-BTC

ĐANG CẬP NHẬT