Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH MTV - Trực tiếp |

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH MTV - Trực tiếp

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TRỰC TIẾP)

I. Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp, bao gồm những nội dung sau:

 1. Tên doanh nghiệp.

 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

 3. Ngành, nghề kinh doanh.

 4. Vốn điều lệ

 5. Thông tin đăng ký thuế.

 6. Số lượng lao động.

 7. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

Cơ sở: Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014.

II.  Điều lệ công ty

 • Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Vốn điều lệ.

  4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.

  5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

  6. Cơ cấu tổ chức quản lý.

  7. Người đại diện theo pháp luật

  8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

  9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.

  10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

  11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

  12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 • Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty.

Cơ sở: Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

III. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền

 1. Ghi đầy đủ thông tin của các thành viên đại diện

 2. Các thành viên đại diện phải kí vào cột (14) của danh sách

 3. Đại diện theo pháp luật kí và ghi rõ họ tên

IV. Giấy CMND (hoặc thẻ căn cước):

 • Phải được sao y, chứng thực trong thời gian là 3 tháng

V. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức):

 • Phải được sao y, chứng thực trong thời gian 3 tháng

Từ khóa: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH MTV - Trực tiếp

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Người đăng ký cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV)

 2. Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu điều lệ Công ty TNHH MTV)

 3. Giấy CMND của người đại diện sao y không quá 03 tháng (nếu Công ty quản lý theo mô hình Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên). (Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ Công ty TNHH MTV)

 4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kèm theo giấy CMND sao y không quá 03 tháng đối với công dân là Việt nam hoặc hộ chiếu sao y không quá 03 tháng đối với đại diện là người nước ngoài), (nếu Công ty quản lý theo mô hình Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên). (Mẫu danh sách đại diện theo ủy quyền Công ty TNHH MTV)

 5. Giấy CMND sao y trong thời gian 03 tháng của chủ sở hữu công ty (trường hợp chủ sở hữu là cá nhân).

 6. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, điều lệ (trường hợp chủ sở hữu là tổ chức đã thành lập 01 công ty khác).

 7. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền được công chứng, chứng thực (trường hợp chủ sở hữu là tổ chức đã thành lập 01 công ty khác)

Cơ sở: Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đã ký tên và ghi rõ họ tên và để vào bìa sơ mi để nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư. Trường hợp ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải được công chứng chứng thực (phải có các nội dung ủy quyền: cho phép làm các thủ tục đăng kí, nộp hồ sơ, đóng phí và nhận kết quả thay cho người ủy quyền).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đóng lệ phí đăng kí thành lập doanh nghiệp và nộp hồ sơ vào Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Lúc này, người nộp sẽ được cấp biên nhận hẹn trả hồ sơ (có ngày, tháng, năm nhận kết quả cụ thể)

 • Bước 3: Nhận kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được Cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Lưu ý:

 • Khi đi nhận kết quả, phải mang theo Giấy biên nhận của Sở, CMND bản chính, giấy ủy quyền (nếu có)

 • Nếu chưa đúng, đủ theo quy định, Sở sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung.

Cơ sở: Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 • Hồ sơ được nộp về: Phòng đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch Đầu tư.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Lệ phí thành lập: 200.000 đồng.

 • Lệ phí công bố thành lập: 300.000 đồng.

Cơ sở: Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Luật Doanh nghiệp 2014

 2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

 3. Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 4. Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

 • Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

II. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập doanh nghiệp.

  • Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện.

 2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu.

  • Buộc thay đổi thành viên đối với tổ chức, cá nhân góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định.

III. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế.

  • Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  • Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn.

  • Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cơ sở: Điều 24, 26, 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.