Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Giám định thương mại |

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Giám định thương mại

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Điều 256, điều 257, điều 259 Luật thương mại 2005)

 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại: Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

  • Có giám định viên đủ tiêu chuẩn:

   • Có trình độ đại học hoặc cao đẳng

   • Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

   • Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

 • Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

II. Chứng thư giám định là gì? (Điều 260 luật thương mại 2005)

 • Chứng thư giám định: là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ do thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp cho khách hàng theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu:

  • Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

  • Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định.

  • Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định.

III. Phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (điều 258 luật thương mại 2005):

 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh vực giám định đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh

Từ khóa: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Giám định thương mại