Quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức |

Quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC CÁCH CHỨC

 

Căn cứ

Thời hiệu

Xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức

Người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách

• 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; 

• 12 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm trong trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động.

Sau thời hạn trên, nếu thời hạn xử lý kỷ luật cách chức chưa chấm dứt, người sử dụng lao động phải xử lý kỷ luật cách chức ngay; nếu thời hạn này được gia hạn nhưng không quá 60 ngày lịch kể từ ngày hết thời gian.

Nếu sau thời hạn trên mà thời hạn xử lý kỷ luật cách chức chấm dứt, thời hạn này được gia hạn nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Người lao động thực hiện hành vi vi phạm mà nội quy lao động quy định hành vi vi phạm đó sẽ bị cách chức

Không được xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức nếu:

Người lao động nghỉ ốm đau/điều dưỡng/nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động

 

Người lao động nữ có thai, nghỉ thai sản và người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

 
 

Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam

 

Bước

Công việc

Người thực hiện

Thời gian

Văn bản

Ghi chú

1

Yêu cầu người lao động lập Bản tường trình, nếu không, lập Biên bản tường trình với ít nhất 2 người làm chứng

Người sử dụng lao động

 
  • Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

  • Biên bản sự việc xảy ra

 

2

Tạm đình chỉ công việc để điều tra về vi phạm (15 ngày lịch, tối đa 90 ngày lịch kể từ ngày ban hành Quyết định tạm đình chỉ công việc, đối với các trường hợp đặc biệt). Quyết định chỉ được ban hành sau khi tham vấn ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở

Người sử dụng lao động

 
  • Quyết định tạm đình chỉ công việc

 

3

Gửi thư mời tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức cho người lao động, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên, cha, mẹ, người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi và luật sư của người lao động (nếu có) (Người được mời)

Người sử dụng lao động

Trước ít nhất 5 ngày khi tổ chức cuộc họp

  • Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

• Thư mời phải nêu rõ là xử lý kỷ luật cách chức và nêu rõ căn cứ cụ thể/ hành vi vi phạm

• Thư mời phải đến được Người được mời

4

Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức khi đã đủ thành phần tham dự (trong trường hợp đã gửi 3 thư mời mà bất kỳ người nào không tham dự thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành cuộc họp)

Người sử dụng lao động

   

• Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động với chứng cứ hoặc người làm chứng

• Phải có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở/Công đoàn cấp trên, người lao động, cha, mẹ, người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi tại cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức.

5

Chủ trì nêu rõ lý do mở cuộc họp và giới thiệu những người tham dự

Chủ trì cuộc họp

   

6

Người lao động trình bày Bản tường trình. Nếu không có Bản tường trình, chủ trì trình bày biên bản về sự việc hoặc phát hiện về sự việc (lý do người lao động không có Bản tường trình phải được ghi rõ trong biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức)

Người lao động

   

7

Chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật 

     

8

Người làm chứng trình bày (nếu có)

Người làm chứng

   

9

Chủ trì chứng minh lỗi của người lao động

Chủ trì cuộc họp (Người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động)

   

10

Trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở/Công đoàn cấp trên

Lập biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức (biên bản phải được tất cả những người tham dự cuộc họp thông qua và phải có chữ ký của người tham dự và người lập biên bản. Nếu có người tham dự nào từ chối ký thì phải nêu rõ lý do)

Nếu Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở/Công đoàn cấp trên không nhất trí: Người sử dụng lao động báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nếu người lao động là thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Người sử dụng lao động

 
  • Biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật cách chức

  • Thông báo về việc kỷ luật lao động cách chức đối với người lao động

11

Người sử dụng lao động ban hành quyết định cách chức

Đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật cách chức hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật cách chức.

  • Quyết định cách chức

  • Quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động

12

Gửi quyết định cách chức cho: 

• Tất cả những người tham dự

Người sử dụng lao động

   

 

Từ khóa: Quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức