Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm Giống cây trồng |

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm Giống cây trồng

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

KINH DOANH DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng

 • Có ít nhất 02 người có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành cây trồng, bảo vệ thực vật, lâm sinh.

 • Có địa điểm phù hợp với yêu cầu khảo nghiệm về sinh trưởng, phát triển của từng loại cây trồng.

Cơ sớ: Điều 7 Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm.

II. Điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm có thể trở thành người tiến hành khảo nghiệm cho tổ chức, cá nhân khác theo chỉ định

Tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có chức năng khảo nghiệm hoặc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng

 • Có địa điểm và diện tích đất phù hợp để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm.

 • Có thiết bị chuyên ngành hoặc có hợp đồng với tổ chức, cá nhân khác để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm.

 • Có ít nhất một (01) cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành trồng trọt, giống cây trồng hoặc đã trực tiếp làm công tác khảo nghiệm kỹ thuật ít nhất hai (02) năm.

 • Có bộ mẫu chuẩn của các giống cây trồng được biết đến rộng rãi thuộc loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm.

Cơ sở: Điều 16 Nghị định 88/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

Từ khóa: Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm Giống cây trồng

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • Đơn đề nghị được chỉ định khảo nghiệm DUS theo mẫu (Mẫu – Đơn đề nghị chỉ định tổ chức, cá nhân DUS)

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (với cá nhân)

Cơ sở: Khoản 1 Điều 13 Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Trình tự, thủ tục để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng được chỉ định trở thành bên khảo nghiệm cho tổ chức, cá nhân khác

 • Tổ chức, cá nhân sau khi đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng như trên, muốn kí hợp đồng với tổ chức khác có nhu cầu khảo nghiệm giống cây trồng, cần phải đáp ứng các điều kiện của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về các tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại quy phạm khảo nghiệm DUS đối với từng loài cây trồng. Trình tự cụ thể như sau:
  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân được chỉ định phải gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Trồng trọt đề nghị được chỉ định thực hiện khảo nghiệm DUS.

  • Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

  • Bước 3: Khi nhận đủ hồ sơ, trong 30 ngày làm việc, Cục trưởng Cục Trồng trọt thành lập Đoàn thẩm định gồm 02-03 người đánh giá tại chỗ các điều kiện thực hiện khảo nghiệm DUS giống cây trồng.

  • Bước 4: Sau khi nhận được biên bản thẩm định của đoàn đánh giá và báo cáo khắc phục của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm, Cục trưởng Cục Trồng trọt ký quyết định chỉ định tổ chức, cá nhân khảo nghiệm DUS giống cây trồng; công bố trên Website của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới. Trường hợp không giải quyết, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cơ sở: Khoản 2 Điều 13 Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

II. Trình tự, thủ tục kiểm tra hoạt động của tổ chức, cá nhân khảo nghiệm DUS được chỉ định

 • Tần xuất kiểm tra: ít nhất là 02 năm/01 lần, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất.

 • Cục trưởng Cục Trồng trọt thành lập Đoàn kiểm tra gồm 02-03 người tiến hành kiểm tra tại chỗ.

 • Kiểm tra tại chỗ được thực hiện tại cơ quan khảo nghiệm DUS và tại ít nhất một (01) thí nghiệm khảo nghiệm DUS. Kết quả kiểm tra là căn cứ để duy trì, cảnh báo, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định.

 • Nội dung kiểm tra: kiểm tra sự phù hợp của tổ chức, cá nhân khảo nghiệm DUS với các điều kiện được chỉ định; sự phù hợp của thí nghiệm khảo nghiệm với quy phạm khảo nghiệm DUS; hồ sơ và kết quả khảo nghiệm.

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân khảo nghiệm có sai lỗi phải thực hiện ngay các hành động khắc phục và báo cáo kết quả về Cục Trồng trọt theo thời gian quy định tại biên bản kiểm tra.

 • Cục Trồng trọt thẩm định kết quả khắc phục căn cứ theo báo cáo khắc phục của tổ chức, cá nhân khảo nghiệm DUS; khi cần thiết thì tổ chức kiểm tra lại tại chỗ.

Cơ sỏ: Khoản 3 Điều 13 Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Tổ chức, cá nhân được chỉ định khảo nghiệm kỹ thuật theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giống cây trồng khảo nghiệm phải hồ sơ về Cục Trồng trọt.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

 • Thời hạn ký quyết định chỉ định: Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Cục trồng trọt nhận được biên bản thẩm định của đoàn đánh giá và báo cáo khắc phục của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm.

LỆ PHÍ HỒ SƠ

 • Theo quy định của nhà nước về phí, lệ phí

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm.

 2. Nghị định 88/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung Nghị định 98/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

 3. Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU); khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) sẽ chịu các hình phạt:

 • Phạt tiền:

  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khảo nghiệm nhưng không duy trì đầy đủ Điều kiện khảo nghiệm như tại thời Điểm được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khảo nghiệm nhưng không thực hiện đúng quy định khảo nghiệm hiện hành.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi công bố sai sự thật kết quả khảo nghiệm. 

 • Hình thức xử phạt bổ sung

  • Tước quyền sử dụng Quyết định chỉ định khảo nghiệm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi công bố sai sự thật kết quả khảo nghiệm.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả

  • Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi công bố sai sự thật kết quả khảo nghiệm

Cơ sở: Điều 9 Nghị định 31/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ thực vật.