Hợp đồng thuê tài sản |

Hợp đồng thuê tài sản

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Theo quy định tại Điều 472 BLDS 2015: “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.”

I. Đối tượng của hợp đồng thuê tài sản.

 • Mục đích của hợp đồng thuê tài sản là bên thuê được sử dụng tài sản thuê trong một thời hạn nhất định, khi hết thời hạn đó, bên thuê phải trả lại bên cho thuê chính tài sản đã thuê, cho nên đối tượng của hợp đồng thuê tài sản phải là vật đặc định và không tiêu hao. Khi hết kỳ hạn thuê, người thuê tài sản phải trả lại bên cho thuê chính tài sản đã thuê. Trong trường hợp tài sản thuê bị mất mát hoặc tiêu hủy, thì bên thuê tài sản phải bồi thường bằng tiền đổi với giá trị của tài sản thuê. Khi muốn đưa vật cùng loại vào cho thuê thì bên cho thuê phải đặc định hoá vật cùng loại đó.

 • Khác với trong quan hệ vay tài sản bên vay tài sản trở thành chủ sở hữu đối với tài sản vay còn trong quan hệ hợp đồng thuê tài sản thì bên cho thuê vẫn là chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê.

II. Khi ký kết hợp đồng thuê tài sản ta cần lưu ý những điểm sau:

 • Thứ nhất, về hình thức của hợp đồng thuê tài sản:

  • BLDS 2015 về hình thức của hợp đồng thuê tài sản được bỏ ngỏ, vậy nên hợp đồng thuê tài sản có thể bằng miệng, hành vi hoặc văn bản. Trong những trường hợp cụ thể, luật quy định phải được lập thành văn bản thì điều kiện về hình thức hợp đồng là một trong những điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, thiết nghĩ nên lập thành văn bản để đảm bảo tính pháp lý và phòng trừ rủi ro cho các bên khi xảy ra vấn đề tranh chấp

 • Thứ hai, về giá thuế, cách thanh toán tiền thuê và thời gian thuê:

  • Giá thuê: Giá thuê sẽ do các bên thoả thuận, hoặc do người thứ ba các định theo yêu cầu của các bên. Việc quy định thêm trường hợp giá thuê có thể do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên là một điểm mới tạo điều kiện để các bên xác định được giá thuê nhà hợp lý và chính xác hơn. Vì vậy các bên nên thoả thuận về giá thuê trong hợp đồng. Trường hợp không có thoả thuận hoặc thoả thuận không rõ ràng thì giá thuê được các định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê (Điều 473 BLDS 2015).

  • Thời hạn thuê cũng do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn thuê trong hợp đồng, thì thời hạn thuê được xác định theo mục đích thuê, nghĩa là hợp đồng thuê sẽ được coi là hết hạn vào thời điểm bên thuê đã đạt được mục đích thuê ( Điều 474 BLDS 2015).

  • Cách thức thanh toán tiền thuê cũng do các bên thoả thuận trong hợp đồng, trường hợp các bên không thoả thuận thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán, nếu không thể xác định theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền thuê khi trả lại tài sản thuê khi hết thời hạn thuê. Trong trường hợp các bên có thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn nếu bên thuê không trả tiền thuê trong ba kỳ hạn liên tiếp thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 481 BLDS 2015).

 • Thứ ba, trường hợp cho thuê lại: Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, tuy nhiên quyền này chỉ được phép thực hiện khi đươc bên cho thuê đồng ý. Nếu bên cho thuê chưa đồng ý thì bên thuê không được phép cho thuê lại tài sản mà mình đã thuế (Điều 475 BLDS 2015).

 • Thứ tư, các quy định về giao tài sản thuê các bên cũng cần phải lưu ý.

 • Thứ năm, các quyền và nghĩa vụ của các bên: về đảm bảo giá trị sử dụng của tài sản thuê, đảm bảo quyền sử dụng tài sản cho bên thuê, bảo quản tài sản thuê, sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích.

 • Thứ sau, các vấn đề liên quan đến việc trả lại tài sản thuê cũng là một quy định rất quan trọng mà các bên cần lưu lý khi ký kết hợp đồng thuê tài sản.

Từ khóa: Hợp đồng thuê tài sản