Hợp đồng mua bán tài sản |

Hợp đồng mua bán tài sản

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Theo quy định tại Điều 430 BLDS 2015: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên theo đó bên bán chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của bộ luật này và Luật nhà ở và các luật khác có liên quan.

 • * Khi ký kết hợp đồng mua bán tài sản chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

  • Thứ nhất, đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là tài sản, bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Lưu ý rằng, không phải bất kỳ một tài sản nào cũng được mang ra mua bán mà chỉ những tài sản được phép giao dịch thì chúng ta mới được mua bán. Đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải đáp ứng các điều kiện mới được phép lưu hành thì chúng ta chỉ được mua bán khi đáp ứng được các điều đó. Còn đối với những loại tài sản cấm kinh doanh, mua bán như: Thuốc phiện, vũ khí quân dụng… thì chúng ta không được mua bán.

   • Theo các tiêu chí phân loại khác nhau, đối tượng của hợp đồng mua bán có thể là vật (các đồ dùng cá nhân…) hoặc quyền tài sản (phần vốn góp…), có thể là tài sản đang tồn tại hoặc tài sản hình thành trong tương lai (nhà ở hình thành trong tương lai …), có thể là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (xe máy, ô tô, nhà đất …), có thể là tài sản tự do hoặc tài sản đang là đối tượng của các giao dịch bảo đảm…

  • Thứ hai, hình thức của hợp đồng mua bán tài sản: Bộ luật dân sự hiện hành không có quy định nào buộc phải tuân theo một hình thức hợp đồng nhất định. Do đó, về nguyên tắc hình thức của hợp đồng mua bán tài sản do các bên tự thoả thuận và chúng ta có thể lập hợp đồng bằng miệng, bằng văn bản, bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Tại khoản 1 điều 24 Luật thương mại 2005 cũng quy định: “Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể”.

   • Tuy nhiên, đối với một số loại tài sản đặc thù mà pháp luật chuyên ngành có quy định về hình thức hợp đồng bắt buộc thì chúng ta phải tuân theo quy định đó. Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Điều 167 Luật Đất đai 2013); Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (Điều 122 Luật Nhà ở 2014); Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (Khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại 2005)... Do đó, đối với những loại hợp đồng mà pháp luật có quy định phải tuân theo hình thức hợp đồng mà chúng ta vi phạm hình thức đó thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

  • Thứ ba, nội dung của hợp đồng mua bán tài sản

   • Các nội dung cần phải thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng hoá:

    • Chất lượng, mẫu mã của tài sản mua bán;

    • Giá cả hàng hoá và phương thức, cách thức thanh toán;

    • Thời hạn thực hiện hợp đồng;

    • Địa điểm giao tài sản;

    • Phương thức, cách thức giao tài sản;

    • Trách nhiệm do giao tài sản không đủ số lượng, chất lượng, giao vật không đùng bộ, không đúng chủng loại các bên đã thoả thuận;

    • Thời điểm chuyển rủi ro;

    • Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu;

    • Quyền và nghĩa vụ về bảo hành, hướng dẫn sử dụng.

 • Trên đây là những lưu ý khi cho chúng ta khi tham gia ký kết hợp đồng mua bán tài sản.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán tài sản