Hợp đồng gia công |

Hợp đồng gia công

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Theo quy định tại Điều 542 BLDS 2015: “Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

* Khi ký kết hợp đồng gia công chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau:

 • Thứ nhất, về đối tượng của hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng gia công các bên các thoả thuận cụ thể về đối tượng gia công một cách rõ ràng cụ thể.

 • Thứ hai, hình thức hợp đồng gia công: Hình thức của hợp đồng gia công có thể được lập bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

 • Thứ ba, nội dung của hợp đồng gia công cần lưu ý:

  • Các quy định về sản phẩm gia công, nguyên vật liệu gia công như: Sản phẩm gia công như thế nào, số lượng, chất lượng, thanh lý nguyên vật liệu sau khi gia công;

  • Các quy định về thời gian địa điểm, phương thức giao nhận nguyên liệu, sản phẩm gia công (Điều 549, Điều 550, Điều 553 BLDS 2015);

  • Giá cả, trách nhiệm chịu rủi ro (Điều 548, Điều 552 BLDS 2015);

  • Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công (Điều 551 BLDS 2015);

  • Các quyền và nghĩa vụ của các bên (Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47 BLDS 2015).

Từ khóa: Hợp đồng gia công