Hợp đồng dịch vụ |

Hợp đồng dịch vụ

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Theo quy định tại Điều 513 BLDS 2015: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

* Khi giao kết hợp đồng dịch vụ các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là các công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Nếu các bên ký kết hợp đồng dịch vụ mà vi phạm những quy định này thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu. Ví dụ A thuê B giết C, ta thấy trong trường hợp này hợp đồng dịch vụ giữa A và B không có hiệu lực, không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

 • Về hình thức của hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ có thể được lập bằng lời nói, bằng văn bản. Trong trường hợp pháp luật có quy định về hình thức của hợp đồng pháp tuân theo quy định đó.

 • Về mặt nội dung ta cần lưu ý một sô vấn đề như:

  • Các quyền của bên sử dụng dịch vụ (Điều 516 BLDS 2015):

   • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác mà các bên đã xác lập trong hợp đồng dịch vụ.

   • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  • Các nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ (Điều 515 BLDS 2015):

   • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

   • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

  • Quyền của bên cung ứng dịch vụ (Điều 518 BLDS 2015):

   • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

   • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

   • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

  • Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ (Điều 517 BLDS 2015):

   • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

   • Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

   • Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

   • Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

   • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   • Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

  • Về giá cả, cách thức, phương thức thanh toán (Điều 519 BLDS 2015):

   • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.

   • Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

   • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   • Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  • Trường hợp về đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 520 BLDS 2015):

   • Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

   • Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  • Các điều khoản về tiếp tục thực hiện hợp đồng khi hết thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành công việc (Điều 521 BLDS 2015):

   • Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

   • Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Từ khóa: Hợp đồng dịch vụ