Ai là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng trong công ty? |

Ai là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng trong công ty?

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

AI LÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG TY?

Chúng ta cần biết rằng, pháp nhân không thể tự mình tham gia ký kết hợp đồng mà việc ký kết hợp đồng giữa pháp nhân với đối tác sẽ do người đại diện của pháp nhân thực hiện. Người đại diện của pháp nhân có thể là, đại diện theo pháp luật hoặc đại diện do uỷ quyền.

* Làm thế nào để biết được người đại diện có đủ tư cách, thẩm quyền, chức năng của pháp nhân (công ty, doanh nghiệp) trong quá trình ký kết hợp đồng?

 • Thứ nhất, đối với người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Công ty, Doanh nghiệp):

  • Người đại diện theo pháp luật là người mà công ty, doanh nghiệp đăng ký với vị trí là người đại diện theo pháp luật được thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là Giám đốc/ Tổng Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng quản trị…)  người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của từng loại hình công ty cụ thể:

   • Đối với Công ty TNHH một thành viên thường là: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

   • Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

   • Đối với Công ty Cổ phần: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

   • Đối với Công ty Hợp danh: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

   • Đối Doanh nghiệp tư nhân: Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

 • Thứ hai, đối với những người đại diện theo uỷ quyền thì sẽ theo quy định của pháp luật dân sự về đại diện theo uỷ quyền, việc đại diện theo quy quyền thường được thực hiện thông qua giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền. Trường hợp đại diện theo uỷ quyền chúng ta cũng cần lưu ý đến tư cách, thẩm quyền ngoài ra cần lưu ý đến phạm vi/nội dung uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền… được ghi trên giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền.

  • * Trường hợp chủ thể là Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác

   • Hộ kinh doanh: Người đại diện theo pháp luật là chủ hộ.

   • Tổ hợp tác: Người đại diện theo pháp luật là tổ trưởng tổ hợp tác.

 • Để đảm bảo sự ràng buộc pháp lý của hợp đồng đối với đối tác là pháp nhân thì khi ký kết hợp đồng với pháp nhân đó chúng ta phải lưu ý đến tư cách, thẩm quyền và chức năng của người đại diện của pháp nhân đó trong quá trình tham gia ký kết hợp đồng. Bởi vì, trong trường hợp chúng ta ký kết hợp đồng với một người không đủ tư cách, thẩm quyền để đại diện cho diện cho pháp nhân ký kết hợp đồng thì hợp đồng sẽ không có giá trị ràng buộc với pháp nhân đó và trong trường hợp này thì pháp nhân có thể lấy lý do đó để từ chối thực hiện các thoả thuận trong hợp đồng đã được ký kết.

 • Ví dụ: Công ty A thoả thuận ký kết hợp đồng mua bán với công ty B. Théo đó, bên A sẽ bán cho bên B 500 chiếc xe máy. Đến ngày kết kế hợp đồng thì Giám đốc của công ty B - người đại diện theo pháp luật của công ty B bận đi công tác nên không ký hợp đồng được. Lúc này anh M là trưởng phòng kinh doanh của công ty B đã thay mặt Giám đốc ký vào hợp đồng. Vì tin tưởng nên công ty A đã chấp nhận cho anh M ký vào hợp đồng mà không đòi hỏi phải có giấy tờ uỷ quyền. Đến ngày bên A giao hàng theo đúng như thoả thuận trọng hợp đồng thì công ty B thông báo không nhận lô hàng này. Công ty A khởi kiện công ty B ra Toà án để yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng Toà án tuyên hợp đồng vô hiệu và bác bỏ yêu cầu của công ty A. Ta thấy, những thiệt hai xảy ra bên A phải tự chịu trách nhiệm, vì hợp đồng vô hiệu thì không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Trên đây là những lưu ý về mặt chủ thể mà khi ký kết hợp đồng chúng ta cần xác định rõ trước khi ký kết hợp đồng.

Từ khóa: Ai là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng trong công ty?