Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022

Tin tức pháp luật 19/11/2020 0
chua-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-tu-01-11-2020-doanh-nghiep-duoc-su-dung-hoa-don-giay-den-het-30-06-2022

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022

Ngày 19/10/2020, Nghị định 123/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. Một trong những nội dung nổi bật là bãi bỏ quy định về áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể, tại Điều 59 Nghị định này nêu rõ:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2020 sẽ bãi bỏ 02 quy định sau:

 - Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018/NĐ-CP thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

- Kể từ ngày 01/11/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (02 nghị định này vẫn có hiệu lực đến 30/6/2022)

Bên cạnh đó, tại Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP còn quy định: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 30/6/2022.

Như vậy, ta rút ra được kết luận:

Thứ nhất, Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, chỉ bắt buộc sử dụng kể từ ngày 01/07/2022

Thứ hai, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022.

Bài viết liên quan