Biểm mẫu |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02 GTGT

Miễn phí

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-to-khai-thue-gtgt-danh-cho-du-an-dau-tu-theo-mau-so-02-gtgt
Tải về

Danh Mục Biểu Mẫu